Chở Phế Thải Xây Dựng, Phá Dỡ Công Trình giá rẻ nhất Hà Nội

Trang chủ /

Tư vấn

Biên bản khảo sát hiện trạng công trình liền kề | phadonha.com.vn

 SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   
    CÔNG TY……………………………     
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                ----------0O0---------

 

 BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

(Trước khi phá dỡ công trình)

 

 Chúng tôi:

1.     Đại diện nhà cần khảo sát (bên A).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

2.     Đại diện nhà cần khảo sát (bên B).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

3.     Đại diện công ty …………….. (bên C).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………..

 

Hôm nay ngày …….tháng…….năm 201….ba  bên chúng tôi cùng khảo sát nhà của bên A, tại nhà có địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………………………………

Đặc điểm của nhà:

…………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm của nhà so với công trình phá dỡ:

…………………………………………………………………………………………………………………

Hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực:

 

 

 

 

 

 

+ Hiện trạng kết cấu ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

+ Hiện trạng đồ dùng ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

        Đại diện bên A                                       Đại diện bên B                                            Đại diện bên C